Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI „JBG-2” sp. z o.o. z siedzibą w

Warszowicach

Spis treści
1. Wprowadzenie 2
2. Dane osobowe 2
2.1. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie? 2
2.2. Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie? 2
2.3. W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarza
JBG-2? 3
2.4. Jak długo przetwarzamy dane osobowe? 6
2.5. Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy
dane do państw trzecich? 6
2.6. Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?
[klauzula informacyjna] 7
3. Pliki cookies (ciasteczka) 9
3.1. Co to są pliki cookies? 9
3.2. W jakim celu używamy plików cookies? 10
3.3. Jak długo będziemy korzystać z plików cookies? 10
3.4. Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików cookies? 10
3.5. Jak wyłączyć obsługę plików cookies? 11
4. Postanowienia końcowe 11
Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności? 11

2 | Strona
1. Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych traktowana jest przez nas jako jeden z najważniejszych aspektów w
działalności „JBG-2” Sp. z o.o. (dalej: „JBG-2”), jak i w całej grupie kapitałowej JBG, której JBG-2 jest
częścią. Jako przedsiębiorca, odpowiedzialny w szczególności za produkcję profesjonalnych urządzeń
chłodniczych oraz akcesoriów sportowych, będący jednocześnie administratorem danych osobowych
czujemy się szczególnie odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo. Naszym celem jest również należyte
informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie
wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie
informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i
wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.
JBG-2 będąc rzetelnym przedsiębiorcą realizuje również wymagania postawione w ramach ustawy
prawo telekomunikacyjne tj. z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późń. zm.) w
związku z wykorzystywaniem plików cookies (ciasteczka). JBG-2 jako właściciel serwisu
internetowego www. http://jbg2dps.com/ zobowiązany jest do informowania użytkowników strony
internetowej o ww. plikach, które serwis umieszcza w komputerze użytkownika i w jakim celu to robi.
2. Dane osobowe
2.1. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osobą fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub
pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko,
numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych
czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub
społeczną tożsamość osoby fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda
czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób
zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie,
modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub
niszczenie. JBG-2 przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu,
zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania,
wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.
2.2. Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których JBG-2 jest
administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w
których JBG-2 przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak
i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. JBG-2 realizuje swoje
obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, tj. zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO.
Przez pojęcie administratora danych należy rozumieć: osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny,
jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby

3 | Strona
przetwarzania danych osobowych, w niniejszym przypadku administratorem danych jest JBG-2,
zgodnie z poniższymi informacjami:
„JBG – 2” sp. z o.o. z siedzibą w Warszowicach (43-254), ul. Gajowa 5, akta rejestrowe w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X
Gospodarczy KRS, numer KRS 0000066339, NIP: 6342383421, kapitał zakładowy w wysokości
2.300.000,00 zł .
JBG-2 wyznaczyło w ramach swoich struktur osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawach
związanych z danymi osobowymi w postaci Inspektora Ochrony Danych iod@jbg2.com. Na wypadek
jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez JBG-2 Pani/Pana danych
osobowych prosimy o kontakt na powyższy adres mailowy.
2.3. W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane
osobowe przetwarza JBG-2?

Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych
osobowych, a także celów dla których JBG-2 przetwarza dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo
wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy
jako administrator danych. Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej
czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych w związku z
prowadzoną stroną internetową.
Jednocześnie pragniemy wskazać, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), staramy się przeanalizować i
zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i
negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie
przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy
do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami (wówczas
możemy przetwarzać dane osobowe jeśli np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub
zezwalają na to przepisy prawa).
A. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową prowadzoną
przez JBG-2
W związku z korzystaniem z naszej strony internetowej przetwarzamy Pani/Pana dane przesyłane
przez Pani/Pana przeglądarkę na nasz serwer. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do
prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa
użytkownikowi. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W ramach
przetwarzanych danych należy wyróżnić: adres IP, data i godzina rozpoczęcia sesji, informacje o
strefie czasowej, informacje o stronie źródłowej, status dostępu/kod dostępu http, adres strony z
której nastąpiło wejście, rodzaj przeglądarki, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja
oprogramowania przeglądarki.
Wyjaśnienia dotyczące plików cookies można znaleźć w pkt II. niniejszej Polityki prywatności.
B. Przetwarzanie danych osobowych w ramach formularza kontaktowego
W zakładce „kontakt” znajdującej się na naszej stronie internetowej znaleźć można formularz
kontaktowy umożliwiający złożenie użytkownikowi zapytania w przedmiocie prowadzonej przez JBG-
2 działalności gospodarczej.

4 | Strona
Formularz kontaktowy pobiera od użytkownika następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz
numer telefonu. Opcjonalnie w ramach treści pytania użytkownik może udostępnić JBG-2 inne dane
osobowe, których to udostępnienie następuje dobrowolnie i zgodnie z wolą użytkownika. Dane w
postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail są niezbędne do udostępnienia przez użytkownika ponieważ
poprzez ich podanie będziemy mogli zrealizować zamierzony cel tj. udzielić odpowiedzi na
postawione przez użytkownika pytanie.
Formularz kontaktowy spełnia wymagania art. 5 ust.1 lit. c RODO tj. przetwarzane dane osobowe są
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane
(„minimalizacja danych”).
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika korzystającego z formularza
kontaktowego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda ma charakter dobrowolny i użytkownik
samodzielnie przez swoje działanie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 RODO).
Istotne jest również to, że użytkownik sam decyduje które dane kontaktowe podaje w ramach
formularza kontaktowego (e-mail lub nr telefonu), z wyłączeniem niezbędnego minimum w postaci
imienia, nazwiska oraz treści pytania.
Pełny zakres praw i obowiązków użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych
(zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.6. Polityki prywatności.
C. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Google Analytics
Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizy oglądalności stron
internetowych udostępnianej przez Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies przechowywane na komputerze
użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje
generowane przez pliki cookies na temat korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj
przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji
anonimizacji IP na naszej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie
państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które zawarły odpowiednie
porozumienie. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w
USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzystuje te informacje do oceny
korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia
innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu u operatora strony
internetowej. W wyjątkowych przypadkach w których dane osobowe są przekazywane do USA, firma
Google przedłożyła Tarczę Prywatności UE-USA.
Adres IP przesłany przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi przez Google.
Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookies, odpowiednio ustawiając oprogramowanie
przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie wykorzystać
wszystkich funkcji tej witryny. Możesz również zapobiec gromadzeniu przez Google danych
generowanych przez pliki cookies i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także
przetwarzaniem tych danych przez Google za pomocą odpowiedniej wtyczki do przeglądarki.
Używamy Google Analytics do analizowania i regularnego ulepszania korzystania z naszej witryny.
Dzięki statystykom możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesująca dla Ciebie jako
użytkownika.

5 | Strona
Ta strona korzysta również z Google Analytics do analizy liczby odwiedzin przeprowadzonej na
różnych urządzeniach za pomocą identyfikatora użytkownika.
Podstawę prawną do korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
D. Social Media
Na naszej stronie znajdziecie Państwo linki do portali społecznościowych, gdzie zamieszczone są
informacje o nas i naszej działalności. Administratorami danych zawartych w ramach portalów
społecznościowy są właściciele tychże portali.
E. Zintegrowanie strony z Google Maps
W ramach naszej strony wykorzystujemy również Google Maps. Dzięki temu zapewniamy możliwość
wyświetlania interaktywnej mapy bezpośrednio w witrynie i wygodę korzystania z funkcji mapy.
W odniesieniu do korzystania z Google Maps odpowiednie zastosowanie znajdują zapisy umieszczone
w pkt C.
2.4. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej
stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez JBG-2. W obowiązujących w
JBG-2 politykach, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres
dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:
a) w przypadku, gdy JBG-2 przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania
trwa do momentu osiągniecia zamierzonego celu lub upływu ustalonego okresu archiwizacji i
tak w przypadku
formularza kontaktowego przez okres prowadzenia korespondencji stron w przedmiocie
złożonego pytania.
b) w przypadku, gdy JBG-2 przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu
administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np.
okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby,
której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki
zgodnie z przepisami prawa przysługuje.
c) w przypadku, gdy JBG-2 przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na
obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy
2.5. Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim?
Czy przekazujemy dane do państw trzecich?

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim
przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i
mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w
zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.
W sytuacji w której przekazujemy dane osobowe których jesteśmy administratorem innym
podmiotom dla realizacji określonych czynności w naszym imieniu zawieramy z takim podmiotem

6 | Strona
szczególną umowę. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych
osobowych (art. 28 RODO), dzięki temu JBG-2 ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie
podmiot, któremu JBG-2 powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te
przetwarza. Umowy powierzenia danych osobowych zawierają zobowiązania, że podmiot
przetwarzający:
- przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora – co dotyczy
też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej –
chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu
podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot
przetwarzający informuje administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania
udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
- zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do
zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania
tajemnicy;
- podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO;
- biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga administratorowi poprzez
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania
osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;
- uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga administratorowi
wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO;
- po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji administratora
usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych;
- udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków
określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez
administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.
W odniesieniu do danych osobowych gromadzonych przez JBG-2 w ramach prowadzonej strony
internetowej http://jbg2dps.com/, nie przewiduje się udostępniania danych osobowych podmiotom
trzecim, z wyłączeniem możliwości ewentualnego dostępu:
- firmy informatycznej obsługującej stronę internetowa w imieniu JBG-2;
- podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz JBG-2;
- podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz JBG-2;
- pozostali podwykonawcy JBG-2, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi
serwisowania oprogramowania w tym strony internetowej.
Nadto, jak wskazywaliśmy wcześniej, JBG-2 jest częścią grupy kapitałowej JBG, w efekcie czego
pewne dane osobowe mogą być przekazywane innym spółkom z grupy kapitałowej JBG.
W przypadku danych osobowych przekazywanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy
zauważyć, że: transgraniczne przekazywanie może dotyczyć państw nienależących do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego („EOG”) i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną
ochronę danych osobowych. Podjęliśmy działania, aby zapewnić odpowiednią ochronę wszystkich

7 | Strona
danych osobowych oraz zgodność z prawem przekazywania danych osobowych także poza teren
EOG. W przypadku przekazywania danych osobowych poza teren EOG do państwa, które według
Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych,
przekazywanie odbywa się wyłącznie na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie
przekazywania danych osobowych poza teren EOG.
2.6. Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest
sposób ich realizacji? [klauzula informacyjna]

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a JBG-2 jako
administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu
skontaktowania się z nami chcąc skorzystać z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych
osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
iod@jbg2.com.
Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu
tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.
A. Dostęp do danych osobowych
Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych.
Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@jbg2.com.
B. Zmiana danych osobowych ich sprostowanie, lub usunięcie
Zmiany, w tym zaktualizowanie, sprostowanie lub usunięcie danych osobowych które przetwarza
JBG-2 można dokonać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@jbg2.com.
Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne
do celów, dla których zostały zebrane przez JBG-2 albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na
przetwarzanie danych przez JBG-2. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec
przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny
być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
C. Wycofanie zgody
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w
dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i
umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji,
to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody,
prosimy o przesłanie do nas e-maila na adres iod@jbg2.com.
D. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację,
chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.
Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

8 | Strona
- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w
której się znalazła;
- dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego administratora, w tym są
profilowane dla tego celu.
Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych informujemy, że przysługuje ono
gdy:
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania
danych przez administratora – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
E. Prawo do przenoszenia danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła
administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód
ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a
RODO; lub
- na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO; oraz
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Użytkownik wykonując prawo do przenoszenia danych ma prawo żądania, by dane osobowe zostały
przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie
możliwe.
Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.
W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać e-maila na adres iod@jbg2.com.
F. Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi
W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści
niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi
dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi
skargi na adres iod@jbg2.com. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie
odpowiedzi.
Osoby, których dane osobowe przetwarza JBG-2, mają również prawo wnieść skargę do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9 | Strona
3. Pliki cookies (ciasteczka)

Jak wyjaśnialiśmy w pkt 2.3. A w ramach niniejszej strony internetowej wykorzystujemy pliki cookies.
W związku z tym pragniemy poinformować o najistotniejszych elementach plików cookies tak aby
korzystanie z naszej strony internetowej było dla Pani/Pana przejrzyste i zrozumiałe.
3.1. Co to są pliki cookies?

Pliki cookies (ciasteczka) są to małe pliki zapisywane na Pani/Pana urządzeniu elektronicznym przez
strony internetowe, które Pani/Pan odwiedza. W plikach cookies zawarte są różne informacje, które
są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Pliki cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby
osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zebrane na podstawie plików cookie
może odczytać tylko JBG-2 oraz - ze względów technicznych - zaufani partnerzy z których usług
korzystamy. Co najważniejsze pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów
na urządzenia elektroniczne.
3.2. W jakim celu używamy plików cookies?

Pliki cookies dzielimy w zależności od celu w jakim je wykorzystujemy na:
Pliki cookies podstawowe – instalowane, jeśli użytkownik wyraził zgodę za pomocą ustawień
oprogramowania zainstalowanego na swoim urządzeniu elektronicznym. W ramach plików cookies
podstawowych wyróżniamy techniczne i analityczne.
Pliki cookies techniczne – są niezbędne, aby strona mogła prawidłowo działać. Wykorzystujemy je
aby:
- zapewnić odpowiednie wyświetlanie strony – w zależności od tego, z jakiego Pani/Pan urządzenia
korzysta,
- dostosowywać nasze usługi do Pani/Pana wyborów mających techniczne znaczenie dla działania
strony internetowej, np. wybranego języka,
- zapamiętać, czy wyraża Pani/Pan zgodę na wyświetlanie niektórych treści.
Pliki cookies analityczne – są niezbędne, aby rozliczać się z partnerami biznesowymi lub mierzyć
efektywność naszych działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz ulepszać
funkcjonowanie naszej strony internetowej. Możemy je wykorzystywać, aby:
- badać statystyki dotyczące ruchu na stronie oraz sprawdzać źródła ruchu (kierunki przekierowania),
- wykrywać różnego rodzaju nadużycia np. sztuczny ruch internetowy (boty).
3.3. Jak długo będziemy korzystać z plików cookies?

Wszystkie pliki cookies dzielimy także ze względu na czas na jaki są instalowane w przeglądarce
użytkownika na:

10 | Strona
Pliki cookies sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej
lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to przede wszystkim pliki cookie
techniczne.
Pliki cookies stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku
albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
3.4. Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików cookies?

Zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia przeglądarki i odrzucać prośby o instalowanie plików
cookies. Zanim jednak zdecyduje się Pani/Pan zmienić ustawienia, prosimy zwrócić uwagę, że pliki
cookies służą Pani/Pana wygodzie korzystania ze strony internetowej. Wyłączenie plików cookies
może mieć wpływ na to, jak będzie się wyświetlać nasza strona internetowa w Pani/Pana
przeglądarce. W niektórych przypadkach strona internetowa może się w ogóle nie wyświetlić.
3.5. Jak wyłączyć obsługę plików cookies?

W każdej chwili może Pani/Pan usunąć pliki cookies ze swojej przeglądarki oraz zablokować
możliwość ich ponownej instalacji.
W zależności od wykorzystywanej przez Pani/Pana przeglądarki, opcja usunięcia lub cofnięcia zgody
na instalacje plików cookies może się różnić. W takiej sytuacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi
dostępną w ramach danej przeglądarki występującej na Pani/Pana urządzeniu elektronicznym.
4. Postanowienia końcowe
Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji,
gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów
odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki
stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli JBG-2 będzie
związana takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować). Zastrzegamy również
możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu
której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a
także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych
osobowych.
Dążąc do zapewnienia jak najlepszego kontaktu z nami w przedmiocie ochrony danych osobowych
umożliwiamy również kontakt bezpośredni w siedzibie JBG-2, a także kontakt listowy (pocztą) lub
kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:

„JBG-2” Sp. z o.o.
ul. Gajowa 5
43-254 Warszowice
tel. +48 32 494 00 09